Kariéra

Personálna stratégia

– formovanie personálu, s cieľom dosiahnuť optimálne počty zamestnancov v potrebnej profesnej – kvalifikačnej štruktúre, vzhľadom k strategickým zámerom rozvoja štruktúry výrobného programu, uplatňovania projektového riadenia stavebnej zákazky, využívania špeciálnych technológií a progresívnych systémov riadenia, v dlhodobom časovom horizonte,
–  vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, s cieľom zabezpečiť zvyšovanie ich odborných, riadiacich spôsobilostí a jazykovej pripravenosti (rozšírenie trhu v rámci EÚ). Ide predovšetkým o dosiahnutie rastu produktivity a úspešnej pracovnej kariéry perspektívnych zamestnancov, cestou zefektívňovania podnikových systémov prípravy a vzdelávania,
– riadenie nástrojov nefinančnej motivácie, s cieľom vytvárať podmienky pre pozitívnu motiváciu zamestnancov, ako predpokladu ich vyššej výkonnosti, efektivity a kvality práce a zároveň ich osobného a odborného rozvoja.

 

Voľné pracovné pozície

 

 

 

 

Ak Vás niektorá pracovná pozícia zaujala a boli by ste radi zaradení do výberového konania, môžete Vaše žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopismi zasielať v elektronickej podobe na adresu kariera@sohogroup.sk. Do predmetu správy uveďte názov pracovnej pozície, o ktorú máte záujem.

Spoločnosť SOHO Group, a.s., IČO:50 102 371,  Šoltésovej 7325/14, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 08 (ďalej len „prevádzkovateľ“) si v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov vyhradzuje právo spracúvať osobné údaje za účelom obsadenia voľného pracovného miesta v rozsahu, v akom budú poskytnuté uchádzačom, a to po dobu najviac 3 rokov.

Uchádzač poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne a je si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Osobné údaje uchádzača sa tretej strane neposkytujú, príjemcom nesprístupňujú, nezverejňujú a prenos osobných údajov uchádzača do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Dohodnite si stretnutie

+421 903 777 494

info@sohogroup.sk

Šoltésovej 14, Bratislava